Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Nghe - Viết : NHÀ RÔNG Ở TÂY NGUYÊN (trích) 2. Điền ưi hay ươi ? khung cửi, cưỡi ngựa, sưởi ấm

1. Nghe - Viết : NHÀ RÔNG Ở TÂY NGUYÊN (trích)
2. Điền ưi hay ươi ?
- khung cửi, cưỡi ngựa, sưởi ấm
- mát rượi, gửi thư. tưới cây 
Tìm các tiếng có thể ghép với :
a) - xâu : xâu chuỗi, xâu xé, xâu kim, xâu bánh, ...
- sâu : sâu sắc, nông sâu, sâu xa, chim sâu, sâu bọ, ...
- xẻ : mổ xẻ, xẻ gỗ, xẻ rãnh, thợ xẻ, cưa xẻ, ...
- sẻ : chim sẻ, san sẻ, chia sẻ, sẻ cơm nhường áo, ...
b) - bật : bật lửa, bật cười, tất bật, bật đèn, lật bật, ...
- bậc : bậc thềm, bậc cửa, bậc thang, thứ bậc, bậc nhất, ...
- nhất : nhất hạng, thứ nhất, đẹp nhất, xấu nhất, dài nhất, duy nhất, hợp nhất, thống nhất, nhất trí, ...
- nhấc : nhấc bổng, nhấc lên, nhấc chân, ...