Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm hiểu bảng thống kê sản lượng một số sản phẩm kinh tế của nước Nga.

-   Tìm hiểu bảng thống kê sản lượng một số sản phẩm kinh tế của nước Nga (1921 - 1923) trang 54, rút ra sự phát triển của nền kinh tế (lưu ý các ngành kinh tế then chốt).

-    Ảnh hường lớn nhất đối với nền kinh lế là NEP đã chuyển đổi nền kinh tế do Nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần, nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước và nó giúp cho Liên Xô hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế.