Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đại chiến Bạch Đằng Giang - Bài học cho quân xâm l - YouTube Trận Bạch Đằng (938) – Wikipedia tiếng Việt Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) trận bạch đằng năm 981, tóm tắt trận bạch đằng 938, tóm tắt diễn biến chiến thắng bạch đằng năm 938, ý nghĩa của chiến thắng bạch đằng, trận bạch đằng năm 938, sông bạch đằng ở đâu, trần bạch đằng, tiểu sử ngô quyền

Ngô Quyền đã dùng kế cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu ở sông Bạch Đằng, khi thủy triều rút cọc sẽ đâm thủng thuyền giặc.

Em hãy kể lại trận quân ta đánh thắng quân Nam Hán trên sóng Bạch Đằng.

Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta thời bấy giờ ?