Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm hiểu ngữ pháp: Câu hỏi với từ để hỏi - Wh question Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Các câu hỏi với từ để hỏi cho phép người nói tìm thêm thông tin về chủ đề mình quan tâm. Các từ để hỏi theo thông tin muốn tìm có thể được liệt kê như sau:

When? —> Hỏi thông tin về thời gian

Where? —> Hỏi thông tin về nơi chốn

Who? —> Hỏi thông tin về người

Why? — Hỏi lý do

How? —> Hỏi cách thức, phương thức

What? —> Hỏi về vật/ý kiến/hành động

Which (one)? —► Hỏi thông tin về sự lựa chọn

Whose? —> Hỏi thông tin về sở hữu

Whom? —► Hỏi về người (ở dạng tân ngữ)

How much? —> Hỏi về giá cả, lượng (không đếm được)

How many? —► Hỏi về lượng (đếm được)

How long? —> Hỏi về thời gian

How often? —► Hỏi về mức độ thường xuyên

How far? —► Hỏi về khoảng cách

What kind (of)? —> Yêu cầu mô tả thông tin