Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Hãy quan sát hình 28 và cho biết: - Tỉ lệ diện tích lục địa và diện tích đại dương ở nửa cầu Bắc.

Câu 1. Hãy quan sát hình 28 và cho biết:

-    Tỉ lệ diện tích lục địa và diện tích đại dương ở nửa cầu Bắc.

-    Tỉ lệ diện tích lục địa và diện tích đại dương ở nửa cầu Nam.

Trả lời:

- Ở nửa cầu Bắc, điện tích lục địa bằng khoảng 2/3 diện tích đại dương.


- Ở nừa cầu Nam, diện tích lục địa chỉ gần bằng 1/4 diện tích đại dương.

Câu 2. Dựa vào bảng ở trang 34 SGK, cho biết:

-    Trên Trái Đất có những lục địa nào?

-    Lục địa nào có diện tích lớn nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào?

-    Lục địa nào có diện tích nhỏ nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào?

-    Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửá cầu Nam?

-    Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc?

Trả lời:

- Trên Trái Đất có 6 lục địa:

+ Lục địa Á - Âu

+ Lục địa Phi

+ Lục địa Bắc Mĩ

+ Lục địa Nam Mĩ.

+ Lục địa Nam Cực.

+ Lục địa ô-xtrây-li-a.

-    Lục địa có diện tích lớn nhất là: lục địa Á-Âu (50,7 triệu km2), nằm ở nửa cầu Bắc.

-    Lục địa có diện tích nhỏ nhất là: lục địa Ô-xtrây-li-a (7,6 triệu km2), nằm ở nửa cầu Nam.

-    Các lục địa hoàn toàn nằm ở nửa cầu Nam là:

+ Lục địa Nam Mĩ.

+ Lục địa Nam Cực.

+ Lục địa Ồ-xtrây-li-a.

-    Các lục địa hoàn toàn nằm ở nửa cầu Bắc là:

+ Lục địa Á - Âu.

+ Lục địa Bắc Mĩ. 

Câu 3. Hãy quan sát hình 29 và cho biết:

-    Rìa lục địa gồm những bộ phận nào?

-    Nêu độ sâu của từng bộ phận

Trả lời:

- Rìa lục địa gồm có thềm lục địa và sườn lục địa.

-     Độ sâu các bộ phận của rìa lục địa là:

Bộ phận

Độ sâu (m)

Thềm lục địa

0-200

Sườn lục địa

200 - 2500

 Câu 4. Dựa vào bảng ở trang 35, cho biết:

-    Nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km2 thì diện tích bề mặt của các đại dương chiếm bao nhiêu phần trăm?

-    Tên của bốn đại dương trên thế giới.

-    Đại dương nào có diện tích lớn nhất trong bốn đại dương?

-    Đại dương nào có diện tích nhỏ nhất trong bốn đại dương?

Trả lời:

Tổng diện tích 4 đại dương là 361 triệu km2. Vậy nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km2 thì diện tích bề mặt các đại dương sẽ là:

361000000 x 100 / 510000000 =   70,2%

-    4 đại dương trên thế giới là: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương và Ấn Độ Dương.        

-    Đại dương có diện tích lớn nhất trong 4 đại dương là Thái Bình Dương.

-    Đại dương có diện tích nhỏ nhất trong 4 đại dương là Bắc Băng Dương.