Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 40.4

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 40.4

Gợi ý làm bài:

Bảng 40.4. Cấu trúc và chức năng của ADN, ẢN và protein

Đại phân tử Cấu trúc Chức năng
ADN (gen) Chuỗi xoắn kép. 4 loại nucleotit: A, T, G, X.     

Lưu giữ thông tin di truyền    

- Truyền đạt thông tin di truyền.

ARN Chuỗi xoắn đơn . 4 loại nucleotit: A, U, G, X.     

Tryền đạt thông tin di truyền.

- Vận chuyển axit amin.      

- Tham gia cấu trúc riboxom

Protein Một hay nhiều chuỗi đơn 20 loại axit amin

Cấu trúc các bộ phận của tế bào .                            

- Enzim xúc tác quá trình trao đổi chất.              

- Hoocmon điều hòa quá trình trao đổi chất.            

- Vận chuyển, cung cấp năng lượng.