Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt ở các hoang mạc nhiệt đới có ảnh hưởng đến ngành giao thông vận tải như thế nào?

Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt ở các hoang mạc nhiệt đới có ảnh hưởng đến ngành giao thông vận tải như thế nào?

Hướng dẫn giải:

- ở hoang mạc không có điều kiện phát triển ngành vận tải đường sông và đường sát.
- Vận tải ô tô cũng irở ngại do cái bay, hão cát sa mạc. Phương liên vận tải phải có thiết kế đặc biệt để chống lại cái nóng dữ dội và để tránh ăn mòn do cát bay.
- Vận lải hằng irực thăng có ưu việt.
- Vận tải băng gia súc (lạc đà) là phổ biến.