Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dựa vào bảng 26 (SGK trang 101), hãy nhận xét về cơ cấu ngành và sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo nhóm nước và ở Việt Nam

 

Dựa vào bảng 26 (SGK trang 101), hãy nhận xét về cơ cấu ngành và sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo nhóm nước và ở Việt Nam

-      Về cơ cấu GDP (năm 2004): các nước phát triển, các nước đang phát triển Việt Nam có tỉ trọng GDP của ngành dịch vụ là cao nhất, tiếp theo là tỉ trọng; của ngành công nghiệp - xây dựng và thấp nhất là tỉ trọng của ngành nông - lâm - ngư nghiệp .

-     Trong giai đoạn 1990 - 2004, cơ cấu GDP theo ngành ở các nhóm nước và Việt Nam có sự thay đổi.

+ Các nước phát triển: giảm tỉ trọng nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp - xây dựng và tăng tỉ trọng ngành dịch vụ (dẫn chứng).

+ Các nước đang phát triển: giám tỉ trọng nông - lâm - ngư nghiệp; tăng tỉ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ (dẩn chứng).

+ Việt Nam: giảm tỉ trọng nông - lâm - ngư nghiệp; tăng tỉ trọng ngành công nghiệp - xây dựng; tỉ trọng ngành dịch vụ giữ ở mức ổn định (dẩn chứng).