Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính đặc trưng của protein được thể hiện thông qua cấu trúc không gian như thế nào?

Tính đặc trưng của protein được thể hiện thông qua cấu trúc không gian như thế nào?

Gợi ý làm bài:

Tính đặc trưng của protein được thể hiện ở cấu trúc bậc 3 ( cuộn xếp theo kiểu đặc trưng cho từng loại protein), bậc 4 ( số lượng và số loại chuỗi axit amin)