Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Quan sát hình 15 và trả lời các câu hỏi sau: - Các loại nucleotide nào giữa 2 mạch liên kết với nhau thành cặp ? - Giả sử Trình tự các đơn phân trên một đoạn mạch ADN như sau: - A - T - G - G - X - T - A - T - X - Trình tự các đơn phân trên một đoạn mạch ADN sẽ như thế nào?

Quan sát hình 15 và trả lời các câu hỏi sau:

- Các loại nucleotide nào giữa 2 mạch liên kết với nhau thành cặp ?
Các loại nucleotit giữa 2 mạch liên kết với nhau từng cặp theo nguyên tắc bổ sung ( NTBS) : A-T; G-X.

- Giả sử Trình tự các đơn phân trên một đoạn mạch ADN như sau:
                - A - T - G - G - X - T - A - T - X -

Trình tự các đơn phân trên một đoạn mạch ADN sẽ như thế nào?

Trả lời:
Trình tự các đơn phân trên đoạn mạch tương ứng :
- T - A - X - X - G - A - T - A - G -