Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dựa vào những thông tin nêu trên, hãy điền nội dung thích hợp vào bảng 9.2

Dựa vào những thông tin nêu trên, hãy điền nội dung thích hợp vào bảng 9.2

Các kì Những diễn biến cơ bản của NST
Kì đầu NST băt đầu đóng xoắn và co ngăn nên có hình thái rõ rệt                                              - Các NST kép đính vào các sợi tơ của thoi phân bào ở tâm động
Kì giữa Các NST kép đóng xoắn cực đại   - Các NST xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào
Kì sau Từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành hai NST đơn phân li độc lập về 2 cực của tế bào
Kì cuối Các NST đơn dãn xoắn, ở dạng sợi mảnh dần thành nhiễm sắc chất