Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

- Hãy cho biết trong 3 dạng tháp trên, dạng tháp nào có biểu hiện ở bảng 48.2 - Hãy cho biết thế nào là một nước có dạng tháp dân số trẻ và nước có tháp dân số già?

- Hãy cho biết trong 3 dạng tháp trên, dạng tháp nào có biểu hiện ở bảng 48.2

Gợi ý làm bài:

Bảng 48.2 Các biểu hiện ở 3 tháp tuổi

Biểu hiện Dạng tháp a Dạng tháp b Dạng tháp c
Nước có tỉ lệ trẻ em sih ra hằng năm nhiều X X  
Nước có người tử vong ở người trẻ tuổi cao ( tuổi thọ trung bình thấp) X    
Nước có tỉ lệ tăng trưởng dân số cao   X  
Nước có tỉ lệ dân số già nhiều     X
Dạng tháp dân số trẻ ( dạng tháp phát triển)   X  
Dạng tháp dân số già ( dạng tháp ổn định)     X

 

- Hãy cho biết thế nào là một nước có dạng tháp dân số trẻ và nước có tháp dân số già?

Gợi ý làm bài:

Một nước có dạng tháp dân số trẻ là nước có tỉ lệ trẻ em sinh ra hằng năm nhiều và tỉ lệ tử vong cao ở người trẻ tuổi;, tỉ lệ tăng trưởng dân số cao.

Nước có dạng tháp dân số già có tỉ lệ trẻ em sinh ra hằng năm ít, tỉ lệ người già nhiều.