Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy lấy ví dụ về sinh vật biến nhiệt và hằng hằng nhiêt theo mẫu bảng 43.1 Bảng 43.1. Các sinh vật biến nhiệt và hằng nhiệt.

Hãy lấy ví dụ về sinh vật biến nhiệt và hằng hằng nhiêt theo mẫu bảng 43.1

Bảng 43.1. Các sinh vật biến nhiệt và hằng nhiệt.

Nhóm sinh vật Tên sinh vật Môi trường sống
Sinh vật biến nhiệt

- Vi khuẩn cố định đạm   - Cây lúa                        - Ếch                             - Rắn hổ mang

- Rễ cây họ đậu                 - Ruộng lúa                       - Hồ, ao, ruông lúa, đàm lầy.                                   - Cánh đồng lúa, rừng,…
Sinh vật hằng nhiệt - Chim bồ câu                 - Chó                             - Trâu - Vườn cây                         - Trong nhà                       - Quanh nhà