Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Em chọn khả năng nào trong ba khả nằng trên? Điều đó chứng tỏ ánh sáng ảnh hưởng tới động vật như thế nào?

Em chọn khả năng nào trong ba khả nằng trên? Điều đó chứng tỏ ánh sáng ảnh hưởng tới động vật như thế nào?

Gợi ý làm bài:

Kiến sẽ đi theo hướng ánh sáng gương phản chiếu. Vì ánh sáng giúp kiến định hướng ánh sáng trong không gian.