Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Quan sát hình 40, em có nhận xét gì về tình hình xuất nhập khẩu trên thế giới.

Quan sát hình 40, em có nhận xét gì về tình hình xuất nhập khẩu trên thế giới.

Hưóng dẫn giải:

- Các nước ở châu Âu, châu Á (kể cả Ô-xtrây-li-a, không kể Trung Đông), Bắc Mĩ có tỉ irons buôn bán so với toàn thế giới lớn, nhất là ở châu Âu (chiếm 45%). Trong khi đó, à các nước Trung và Nam Mĩ, châu Phi, Trung Đông, Cộng đồng các quốc gia độc lập có tỉ trọng buôn bán nhỏ so với toàn thế giới.
- Ở các nước có nền kinh tế phát triển, việc buôn bán giữa các nước với nhau (nội vùng) chiếm tỉ trọng lớn, nhất là châu Âu (73,8%), tiếp theo là Bắc Mĩ (56,0%), châu Á (50,3%); các nước ở châu Phi, Trung Đông, Trung và Nam Mĩ, Cộng đồng các quốc gia độc lập có tỉ trọng buôn bán trong nội vùng nhỏ và phần lớn các nước này là các nước đang phát triển.
- Có thể thấy, trong buôn bán trên thế giới, các luồng hàng xuất nhập khẩu của các nước tư bản chủ nghĩa phát triển chiếm tỉ trọng lớn nhất. Trị giá buôn bán giữa các nước tư bản chủ nghĩa Bắc Mĩ và châu Âu chiếm tới 63,3^ giá trị buôn bán toàn thế giới.