Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hiện tượng thoái hóa tự do tự thụ phấn ở cây giao phấn biểu hiện nhu thế nào?

Hiện tượng thoái hóa tự do tự thụ phấn ở cây giao phấn biểu hiện nhu thế nào?

Gợi ý làm bài:

Thoái hóa giống biểu hiện như sau: các cá thể của các thế hệ tiếp có sức sống kém dần ở các dấu hiện biểu hiện như phát trienr chậm, chiều cao cây và năng suất giảm dần, nhiều cây bị chết,...