Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vì sao protein có tính đa dạng và đặc thù?

Vì sao protein có tính đa dạng và đặc thù?

Gợi ý làm bài:

Tính đặc thù của protein được thể hiện ở thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các axit amin

Sự sắp xếp theo những cách khách nhau của hơn hai mươi loại axit amin đã tạo ra tính đa dạng của protein

Đặc điểm cấu trúc theo nguyên tắc đa phân, với đơn phân là hơn 20 loại axit amin đã tạo nên tính đa dạng và đặc thù của protein