Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Quan sát hình 17.1 và so sánh cấu tạo của ARN và AND thông qua bảng 17.

Quan sát hình 17.1 và so sánh cấu tạo của ARN và AND thông qua bảng 17.

Gọi ý làm bài:

Đặc điểm ARN ADN

Số mạch đơn   Các loại đơn

phân

1                            A,U,G,X 2                            A,T,G,X