Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Quan sát hình 12.2 và trả lời các câu hỏi trả lời các câu hỏi sau: - Có mấy loại trứng và tinh trùng được tạo ra qua giảm phân . -Sự thụ tình giữ các loại tinh trùng mang NST giới tính nào với trứng để tạo hợp tử phát triển thành con trai hay con gái ? -Tại sao tỷ lệ con trai và con gái sơ sinh là xấp xỉ 1:1?

Quan sát hình 12.2 và trả lời các câu hỏi trả lời các câu hỏi sau:

Hướng dẫn trả lời:

-Có mấy loại trứng và tinh trùng được tạo ra qua giảm phân .

Bộ NST của người gồm 2n=46 NST = 23 cặp tương đồng. Qua giảm phân tạo thành các giao tử đơn bội n= 23 NST gồm 22 NST thường + 1 NST giới tính

Qua giảm phân ở mẹ sinh ra một loại trứng 22A+X, còn ở bố cho ra 2 loại tinh trùng là 22A+Y

- Sự thụ tình giữ các loại tinh trùng mang NST giới tính nào với trứng để tạo hợp tử phát triển thành con trai hay con gái ?

Sự thụ tinh giữa tinh trùng mang X với trứng tạo thành hợp tử chứa XX sẽ phát triển thành con gái, còn tinh trùng  mang Y thụ tinh với trứng thì sẽ tạo thành hợp tử XY sẽ phát triển thành con trai.

-Tại sao tỷ lệ con trai và con gái sơ sinh là xấp xỉ 1:1?

Tỉ lệ con trai: tỉ lệ con gái xấp xỉ 1:1 là do 2 loại tinh trùng mang X và mang Y tạo ra tỉ lệ ngang nhau, tham gia vào quá trình thụ  tinh với xác suất ngang nhau. Tuy nhiên, tỉ lệ này cần được bảo đảm với các điều kiện các hợp tử mang XX và XY có sức sống ngang nhau, số lượng cá thể thống kê phải đủ lớn.