Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Quan sát hình 10 và dựa vào các nội dung nêu trên để điền nội dung vào bảng 10

Quan sát hình 10 và dựa vào các nội dung nêu trên để điền nội dung vào bảng 10

Hướng dẫn trả lời:

Các kì Những diễn biến cơ bản của NST
Lần phân bào làn I Lần phân bào lần II
Kì đầu Các NST xoắn, co ngắn       - Các NST kép trong cặp tương đồng tiêp hợp theo chiều dọc và có thể bắt chéo với nhau, sau đó lại tách rời nhau NST co lại cho thấy số lượng NST kép trong bộ đơn bội
Kì giữa Các cặp NST tập trung và xếp song song thành hai hàng ở mặt phẳng xich đạo của thoi phân bào NST kép xếp thành một hàng ở mặt phẳng xich đạo của thoi phân bào
Kì sau Cac cặp NST kép tương đồng phân li độc lập với nhau về hai cực của tế bào Từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về hai cực của tế bào
Kì cuối Các NST kép nằm gọn trong 2 nhân mới được tạo thành với số lượng là bộ đơn bội kép Các NST đơn nằm gọn trong nhân mới được tạo thành với số lượng là bộ đơn bội