Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong những đặc điểm dưới đây ( bảng 48.1), những đặc điểm nào có ở quần thể người, ở quần thể sinh vật khác?

Trong những đặc điểm dưới đây ( bảng 48.1), những đặc điểm nào có ở quần thể người, ở quần thể sinh vật khác?

Gợi ý làm bài:

Bảng 48.1. Đặc điểm có ở quần thể  người và quần thể sinh vật khác. 

Đặc điểm

Quần thể người                     

(Có/ không)

Quần thể sinh vật      

(Có/ không)

Giới tính X X
Lứa tuổi X X
Mật độ X X
Sinh sản X X
Tử vong X X
Pháp luật X  
Kinh tế X  
Hôn nhân X  
Giáo dục X  
Văn hóa X