Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Quan sát hình 4 và điền nội dung vào bảng 4

Quan sát hình 4 và điền nội dung vào bảng 4

Kiểu hình F2 Số hạt Tỉ lệ kiểu hình F2 Tỉ lệ từng cặp tính trạng F2
Vàng - trơn 315 9 Vàng : Xanh = 3:1                  Trơn  : Nhăn = 3:1
Vàng - nhăn 108 3
Xanh - trơn 101 3
Xanh - nhăn 32 1