Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Môi trường trong cơ thể gồm những thành phần nào? Chúng có quan hệ với nhau như nào?

Môi trường trong cơ thể gồm những thành phần nào? Chúng có quan hệ với nhau như nào?

Môi trương trong gồm máu, nước mô và mạch huyết

- Một số thành phần của máu thẩm thấu qua thành mạch máu tạo ra nước mô

- Nước mô  thẩm thấu qua thành mạch bạch huyết tạo ra bạch huyết

- Bạch huyết lưu chuyển trong mạch bạch huyết rồi lại đổ về tĩnh mạch máu và hòa vào máu.