Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân?

Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân?

Kì đầu Các NST kép bắt đầu đóng xoắn và co lại                          - Các NST kép đính vào các sợi tơ của thoi phân bào ở tâm động     
Kì giữa Các NST kép bắt đầu đóng xoắn cực đại                         - Các NST kép xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo  của thoi phân bào 
Kì sau Từng NST kép  chẻ dọc ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về hai cực của tế bào
Kì cuối Các NST đơn dãn xoắn, ở dạng sợi mảnh dần thành nhiễm sắc thể chất