Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vì sao cách mạng nổ ra?

Vì sao  cách mạng nổ ra?

Hướng dẫn giải:

+ Do ăn chơi xa xỉ, vua Lu-i XVI phải vay của tư sản 5 tỉ livrơ. Số tiền nợ này vua không có khả năng trả nên đã liên tiếp tăng thuế. Màu thuẫn giữa các tầng lớp nhãn dàn với chế độ phong kiến vì thế càng trởnên sâu sắc.
+ Ngày 5 - 5 - 1789, Lu-i XVI lại triệu tập Hội nghị ba đẳng cấp để tăng thuế. Đại diện của Đẳng cấp thứ ba kịch liệt phản đối và họ đã tự họp Hội đồng dân tộc, tuyên bố Quốc hội lập hiến, tự soạn thảo Hiến pháp, thông qua đạo luật mới về tài chính. Nhà vua và quý tộc dùng quân đội để uy hiếp.