Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trình bày sự giống và khác nhau về mặt cấu trúc và chức năng giữa hai phân hệ giao cảm và đối cảm trong hệ thần kinh sinh dưỡng

Trình bày sự giống và khác nhau về mặt cấu trúc và chức năng giữa hai phân hệ giao cảm và đối cảm trong hệ thần kinh sinh dưỡng

Hai hệ có tác dụng đối lập nhau giuos điều hòa hoạt động của các cơ quan trong cơ thể