Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Quan sát hình 50 SGK, cho biết: - Các đai khí áp thấp (T) nằm ở những vĩ độ nào?

Câu 1. Quan sát hình 50 SGK, cho biết:

-    Các đai khí áp thấp (T) nằm ở những vĩ độ nào?

-    Các đai khí áp cao (C) nằm ở những vĩ độ nào?

Trả lời:

Các đai áp thấp (T) nẩm ở những vĩ độ 0°, 60°B và 60°N.

Các đai áp cao (C) nằm ở những vĩ độ 30°B, 30°N, 90°B và 90°N.

 

Câu 2. Quan sát hình 51 SGK, cho biết:

-    Ở hai bên Xích đạo, loại gió thổi theo một chiều quanh năm, từ khoảng các vĩ độ 30° Bắc và Nam về Xích đạo, là gió gì?

-    Cũng từ khoảng các vĩ độ 30° Bắc và Nam, loại gió thổi quanh năm lên khoảng các vĩ độ 60° Bắc và Nam, là loại gió gì?

Trả lời:

Ở hai bên Xích đạo, loại gió thổi theo một chiều quanh năm từ khoảng các vĩ độ 30° Bắc và Nam về Xích đạo là gió Tín phong.

-    Cũng từ khoảng các vĩ độ 30° Bắc và Nam, loại gió thổi quanh năm lên khoảng các vĩ độ 60° Bắc và Nam là loại gió Tây.

 

Câu 3. Dựa vào kiến thức đã học, giải thích:

-    Vì sao Tín phong lại thổi từ khoảng vĩ độ 30° Bắc và Nam về Xích đạo?

-     Vì sao gió Tây ôn đối lại thổi từ khoảng các vĩ độ 60° Bắc và Nam lên khoảng các vĩ độ 60° Bắc và Nam?

Trả lời:

- Gió Tín phong thổi từ khoảng vĩ độ 30° Bắc và Nam về Xích đạo là do sự chênh lệch khí áp giữa áp cao chí tuyến (vĩ độ 30° Bắc và Nam) và áp thấp xích đạo.

- Gió Tây ôn đới thổi từ khoảng các vĩ độ 30° Bắc và Nam lên khoảng các vĩ độ 60° Bắc và Nam là do sự chênh lệch áp suất giữa áp cao chí tuyến và các áp thấp ôn đới (60° Bắc và Nam).

Các bài học nên tham khảo