Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu điều kiện loại 3 được dùng diễn tả điều kiện không thật hay trái với thực tế trong quá khứ.

CONDITIONAL SENTENCE type 3 (Câu điều kiện loại 3)  

  1. Form (Dạng)

           “If” clause              main clause
           past perfect           past of modal + have + subjunctive p.p.
                                      (past conditional tense)

*past perfect subjunctive (Quá khứ hoàn thành giả định): HAD + p.p.

*past conditional tense (thì quá khứ điều kiện): Past of modal + have + p.p.

2.Use (Cách dùng):

  Câu điều kiện loại 3 được dùng diễn tả điều kiện không thật hay trái với thực tế trong quá khứ.

         e.g.: If he had studied hard last term, he would have done the test well.

(Nếu anh ấy học chăm học kỳ vừa qua, anh ấy đã làm bài kiểm tra tốt.)

               We would have gone on a picnic yesterday if it hadn’t rained.                           (Hôm qua chúng tôi đã đi dã ngoại nếu trời không mưa.)