Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Form (Dạng);2. Use (Cách dùng) Câu điều kiện loại I :diễn tả điều kiện có thế thật hoặc xảy ra ở tương lai.

Conditional sentence type 1 (Câu điều kiện loại 1)
1. Form (Dạng)

“If” clause                                     main clause
simple present                            - present of modal + V                                                                                                          - imperative or request
e.g.: If you study harder, you can succeed in the exam.
(Nếu bạn học chăm hơn, bạn có thể thành công ở kỳ thi.)
If it rains, we'll stay home.
(Nếu trời mưa, chúng tôi sẽ ở nhà.)
If he comes today, phone me at once.
(Nếu hôm nay anh ấy đến, điện cho tôi ngay.)
2. Use (Cách dùng).                                                                                                              Câu điều kiện loại I :diễn tả điều kiện có thế thật hoặc xảy ra ở tương lai.