Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm tọa độ các đỉnh, các tiêu điểm và vẽ elip đó.

Cho elip \((E) = {{{x^2}} \over {16}} + {{{y^2}} \over 9} = 1\) . Tìm tọa độ các đỉnh, các tiêu điểm và vẽ elip đó.

Trả lời:

 

Phương trình chính tắc của Elip \((E) = {{{x^2}} \over {16}} + {{{y^2}} \over 9} = 1\) có dạng là:

\({{{x^2}} \over {{a^2}}} + {{{y^2}} \over {{b^2}}} = 1\)

Ta có:

\(\eqalign{
& \left\{ \matrix{
{a^2} = 16 \hfill \cr
{b^2} = 9 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
a = 4 \hfill \cr
b = 3 \hfill \cr} \right. \cr
& c = \sqrt {{a^2} - {b^2}} = \sqrt 7 \cr} \)

_ Tọa độ các đỉnh A1(-4, 0), A2(4, 0), B1(0, -3) và B2(0, 3)

_ Tọa độ các tiêu điểm F1 (-√7, 0) và F2 (√7, 0)