Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nghiệm âm lớn nhất của phương trình:

Nghiệm âm lớn nhất của phương trình 2tan2x + 5tanx + 3 = 0 là:

A. \({{ - \pi } \over 3}\)             B. \({{ - \pi } \over 4}\)             C. \({{ - \pi } \over 6}\)               D. \({{ - 5\pi } \over 6}\)

Trả lời:

Ta có:

\(\eqalign{
& 2{\tan ^2}x + 5\tan x + 3 = 0 \cr
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
\tan x = - 1 \hfill \cr
\tan x = {{ - 3} \over 2} \hfill \cr} \right. \cr} \)

Dựa vào đường tròn lượng giác ta có: \(x =  - {\pi  \over 4}\) là nghiệm âm lớn nhất của phương trình đã cho.

Vậy chọn B