Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Khoanh vào đáp án trước câu trả lời đúng:

Giá trị \(\sin {{47\pi } \over 6}\) là:

(A) \({{\sqrt 3 } \over 2}\)

(B) \({1 \over 2}\)

(C) \({{\sqrt 2 } \over 2}\)

(D) \({{ - 1} \over 2}\)

Trả lời:

\(\eqalign{
& \sin {{47\pi } \over 6} = \sin (8\pi - {\pi \over 6}) = \sin ( - {\pi \over 6}) = - \sin ({\pi \over 6}) = {{ - 1} \over 2} \cr
& \cr} \)

(D) đúng.