Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phát biểu định lí về dấu của tam thức bậc hai.

Phát biểu định lí về dấu của tam thức bậc hai.

Trả lời:

Nếu biệt số Δ của tam thức bậc hai f(x) = ax2+bx+c (a ≠0) là số âm thì a.f(x)>0, ∀x≠\({{ - b} \over {2a}}\)

Nếu biệt số Δ>0 thì

  • a.f(x)>0 khi x ∉(x1, x2)
  • a.f(x)1, x2)

(x1,  x2 là hai nghiệm của f(x) với x1< x2)