Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho d1: x + 2y + 4 = 0 và d2: 2x – y + 6 = 0. Số đo của góc giữa hai đường thẳng d1 và d2 là:

Cho d1: x + 2y + 4 = 0 và d2: 2x – y + 6 = 0. Số đo của góc giữa hai đường thẳng d1 và d2 là:

A. 300                              B. 600                                 C. 450                                 D. 900

Trả lời:

Vecto pháp tuyến của d1 là  và của d2 là:

Ta có: \(\overrightarrow n .\overrightarrow u  = 1.2 + 2.( - 1) = 0 \Leftrightarrow \overrightarrow n  \bot \overrightarrow u  \Rightarrow ({d_1},{d_2}) = {90^0}\)

Vậy chọn D.