Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. sin α = sin (1800 – α)                                    B. cos α = cos (1800 – α)

C. tan α = tan (1800 – α)                                    D. cot α = cot (1800 – α)

Trả lời:

A đúng vì: Với hai góc bù sau thì có sin bằng nhau, còn các giá trị lượng giác khác là đối nhau.