Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho bảng phân bố tần số: Tuổi của 169 đoàn viên thanh niên

Cho bảng phân bố tần số:

Tuổi của 169 đoàn viên thanh niên

Tuổi

18

19

20

21

22

Cộng

Tần số

10

50

70

29

10

169

 Số trung vị của bảng phân phối đã cho là:

(A) Số 18

(B) Số 20

(C) Số 19

(D) Số 21

Trả lời:

Sắp xếp theo thứ tự không giảm số liệu thứ 85 là số trung vị.

(B) đúng.