Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy nêu cách tính khoảng cách:

Hãy nêu cách tính khoảng cách:

a) Từ một điểm đến một đường thẳng

b) Từ đường thẳng a đến mặt phẳng (α) song song với a

c) giữa hai mặt  phẳng song song.

Trả lời:

a)

 

Để tính khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng Δ không đi qua O, ta xác định mặt phẳng (O,Δ) và trong mặt phẳng này kẻ OH ⊥ Δ. Độ dài OH chính là khoảng cách từ O đến Δ.

b)

 

Để tính khoảng cách giữa đường thẳng a và mp (P) song song với a, ta lấy một điểm M bất kì thuộc đường thẳng a. Khoảng cách MH từ điểm M đến mp (P) chính là khoảng cách giữa đường thẳng a với mp (P) song song với a.

c)

 

Để tìm khoảng cách giữa hai mp (P) và (P’) song song với nhau, ta lấy một điểm M thuộc (P) và tìm khoảng cách MH từ điểm M đến mặt phẳng (P’)