Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu quy tắc giải bất phương trình ax+by ≤ c

Nêu quy tắc giải bất phương trình ax+by ≤ c

Trả lời:

+ Ta vẽ đường thẳng (d): ax+by=c

+ Chọn điểm M(x0,y0) ∉ (d) (thường là điểm (0,0)) và tính giá trị ax0 + by0

+ Nếu ax0 + by0>c thì nửa mặt phẳng bờ (d) chứa M(x0,y0) là tập hợp các điểm mà tọa độ của nó là nghiệm của bất phương trình.

+ Nếu ax0 + by00,y0) là tập hợp các điểm có tọa độ là nghiệm của bất phương trình.