Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đường thẳng d1//d2 khi:

Cho hai đường thẳng: d1 : 2x + y  + 4 – m = 0

                                    d2: (m + 3)x + y – 2m – 1 = 0

Đường thẳng d1//d2 khi:

A. m = 1                    B. m = -1                                 C. m = 2                              D. m = 3

Trả lời:

Ta có:                         d1 : 2x + y  + 4 – m = 0

                                    d2: (m + 3)x + y – 2m – 1 = 0

Xét hệ phương trình:

\(\left\{ \matrix{
2x + y + 4 - m = 0 \hfill \cr
(m + 3)x + y - 2m - 1 = 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
y = - 2x - 4 + m \hfill \cr
(m + 1)x - m - 5 = 0 \hfill \cr} \right.\)

Để d1//d2 thì hệ phương trình trên vô nghiệm.

Suy ra: (m + 1)x – m – 5 = 0 vô nghiệm   ⇒  m + 1= 0 ⇔ m = -1

Vậy chọn B.