Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho cây thư mục như hình 9, hãy chỉ ra đường dẫn đến tệp happybirthday.mp3, EmHocToan.zip...

Cho cây thư mục như hình 9, hãy chỉ ra đường dẫn đến tệp happybirthday.mp3, EmHocToan.zip...

Trả lời:

Đường dẫn đến các tệp là như sau:

C:\Downloads\luu\happybirthday.mp3;

C:\Downloads\EmHocToan.zip

 

a