Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tam giác đều ABC có đường cao AH. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Tam giác đều ABC có đường cao AH. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. \(\sin \angle BAH = {{\sqrt 3 } \over 2}\)                                                  

B. \(\cos \angle BAH = {1 \over {\sqrt 3 }}\)

C. \(\sin \angle ABC = {{\sqrt 3 } \over 2}\)                                                      

D. \(\sin \angle AHC = {1 \over 2}\)

Trả lời:

Chọn C vì:

\(\angle ABC = {60^0} \Rightarrow \sin {\rm{A}}BC = {{\sqrt 3 } \over 2}\)