Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thế nào là sai số tuyệt đối của một số gần đúng? Thế nào là độ chính xác của một số gần đúng?

Thế nào là sai số tuyệt đối của một số gần đúng? Thế nào là độ chính xác của một số gần đúng?

Trả lời:

Gọi a là số gần đúng, \(\overline a\) là số đúng của số đo của một đại lượng

Sai số tuyệt đối của a là : | \(\overline a\) - a|

Nếu  Δa = |\(\overline a\) - a| ≤ h thì h được gọi là độ chính xác của số gần đúng a.