Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phát biểu định nghĩa xác suất (cổ điển) của biến cố.

Phát biểu định nghĩa xác suất (cổ điển) của biến cố.

Trả lời:

_ Giả sử A là một biến cố liên quan đến một phép thử chỉ có một số hữu hạn kết quả đồng khả năng xuất hiện, ta gọi tỉ số \({{n(A)} \over {n(\Omega )}}\) là xác suất của biến cố A, kí hiệu là P(A).

Công thức tính: 

\(P(A) = {{n(A)} \over {n(\Omega )}}\)