Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu các bước cần thực hiện để khởi động chương trình Disk Cleanup trong mục Accessories-> System Tools của hệ thống.

Nêu các bước cần thực hiện để khởi động chương trình Disk Cleanup trong mục Accessories-> System Tools của hệ thống.

Trả lời:

Các bước phải làm khi cần thực hiện chương trình Disk Cleanup (hoặc phương trình SCANDISK) trong mục Accessories của hệ thống.

Chọn các mục theo trình tự (nêu trên hình 64):

- Chọn nút Start ở góc dưới bên trái màn hình

- Chọn Programs £hoặc All programs);

- Chọn Accessories

- Chọn System Tools

- Chọn Disk Cleanup

a