Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy nêu phương pháp nhân giống chủ yếu cho từng loại cây ăn quả đã học ?

Hãy nêu phương pháp nhân giống chủ yếu cho từng loại cây ăn quả đã học ?

Hướng dẫn trả lời

 Phương pháp nhân giống hữu tính: Phương pháp nhân giống hữu tính là phương pháp nhân giống bằng hạt: xoài ,chôm chôm, vải ...

Các phương pháp nhân giống vô tính cây ăn quả 

+ Phương pháp chiết cành : chôm chôm ,vải ,..

+ Phương pháp giâm cành. : chom chôm ,vải ...

Nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp ghép