Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tam giác ABC vuông ở A và có góc B = 300. Khẳng định nào sau đây là sai?

Tam giác ABC vuông ở A và có góc B = 300. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. \({\mathop{\rm cosB}\nolimits}  = {1 \over {\sqrt 3 }}\)                                                         

B. \(\sin C = {{\sqrt 3 } \over 2}\)

C. \(\cos C = {1 \over 2}\)                                                                     

D. \(\sin B = {1 \over 2}\)

Trả lời:

Chọn C vì \({\mathop{\rm cosB}\nolimits}  = {{\sqrt 3 } \over 2}\)