Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho N và dãy số a1... aN, hãy sắp xếp dãy số đó thành dãy số không tăng (số hạng trước lớn hơn hay bằng số hạng sau).

Cho N và dãy số a1... aN, hãy sắp xếp dãy số đó thành dãy số không tăng (số hạng trước lớn hơn hay bằng số hạng sau).

Trả lời:

Xác điịnh bài toán

-  Input: Dãy A gồm N số nguyên a1, a2..., aN.

-  Output: Dãy A được sắp xếp lại thành dãy không tăng:

  • Ý tưởng:  Với mỗi cặp số hạng đứng liền kề trong dãy, nếu số trước nhỏ hơn số sau ta đổi chỗ chúng cho nhau. Việc đó được lặp lại, cho đến khi không có sự đổi chỗ nào xảy ra nữa.

Thuật toán Cách liệt kê:

Bước 1. Nhập N, các số hạng a,,a2..., aN;

Bước 2: M  <- N ;

Bước 3: Nếu M < 2 thì đưa ra dãy A đã được sắp xếp rồi kết thúc;

Bước 4: M <- M-1, i <- 0

Bước 5: i <- i+1

Bước 6: Nếu i>M thì quay lại bước 3

Bước 7: Nếu ai < ai+1thì tráo đổi  ai và ai+1 cho nhau

Bước 8: Quay lại bước 5

Sơ đồ khối: