Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lượng tử năng lượng là gì?

Lượng tử năng lượng là gì?

Lượng năng lượng mà mỗi lần một nguyên tử hay một phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định được gọi là lượng tử năng lượng.