Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

Các prôtêin được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều

A. bắt đầu bằng axit amin Met.

B. bắt đầu bằng axit amin foocmin mêtiônin.

C. Có Met ở vị trí đầu tiên bị cắt bởi enzim.

D. Cả A và C.

Trả lời: Đáp án D đúng nhất