Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho dãy số liệu thống kế được ghi trong bảng sau:

Cho dãy số liệu thống kế được ghi trong bảng sau:

Mức lương hàng năm của các cán bộ và nhân viên trong một công ty (đơn vị nghìn đồng)

20910

76000

20345

20060

21410

20110

21410

21360

20350

21130

20960

125000

 Tìm mức lương trung bình của các cán bộ và nhân viên công ty, số trung bình của dãy số liệu.

Nêu ý nghĩa của số trung vị.

Trả lời

a) Mức lương bình quân của nhân viên công ty là số trung bình của bảng lương.

=\({1 \over {12}}(29010 + 76000 + 20350.... + 20960 + 125000)\)

= 34087,5 nghìn đồng

b) Sắp xếp theo thứ tự không giảm bảng lương ta được:

20060

20110

20350

20350

20910

20960

21130

21360

21410

21410

76000

125000

 

b) Sắp theo thứ tự không giảm bảng lương ta được:

20060

20110

20350

20910

20960

21130

21360

21410

21410

125000

 

Số trung vị Me = \({{20960 + 21130} \over 2} = 21045\) (nghìn đồng)

Số trung vị phân chia dãy số liệu sắp thứ tự thành hai phần bằng nhau, nghĩa là số người có lương dưới 21045 bằng số người có lương trên 21045 (nghìn đồng)